Westerbroek: hoe otters veilig de A7 passeren


Bij Westerbroek worden voorbereidingen getroffen voor een ecologische verbindingszone tussen natuurgebied ‘t Roegwold en het Zuidlaardermeergebied. In dit gebied liggen een kanaal, wegen en een snelweg. In opdracht van de provincie Groningen werkt Prolander aan de voorbereiding van een plan zodat het uitgevoerd kan worden. Belangrijk onderdeel van het plan is de realisatie van een veilige oversteek voor otters. Daarnaast moet de ecologische verbindingszone wat betreft waterhuishouding zodanig worden ingericht zodat het omringende landbouwgebied er geen negatieve gevolgen van ondervindt. Om het plan te realiseren is het nodig dat grond wordt aangekocht. Prolander onderzoekt de mogelijkheden hiervoor.

Robuuste natuur

Het bestaande natuurgebied Westerbroek bestaat uit broekbos, moeras, petgaten met open water en ruige graslanden. Het laagveenmoeras van 200 hectare ligt precies tussen de natuurgebieden van de Hunze en Midden-Groningen (’t Roegwold). Door het creëren van een verbinding worden de natuurgebieden robuuster en gevarieerder zodat dieren en planten zich in een groter leefgebied kunnen verplaatsen. In Westerbroek zijn een aantal jaren geleden verschillende plassen aangelegd in het gebied. Daardoor zijn er oeverstroken met riet, lisdodde en zeggesoorten ontstaan, omringd door natte en vochtige graslanden. De zone wordt met name voor de otter aangelegd. Verder profiteren ook kleinere dieren, zoals noordse woelmuis en ringslang van de verbinding. De keuze voor otter brengt met zich mee dat de waterloop voldoende diep en breed moet zijn, zodat ook in de winter vis beschikbaar blijft voor de otter.

Aan de slag: duikers, water en een uitkijkpunt

De provincie heeft een faunapassage aangelegd onder de provinciale weg langs het Winschoterdiep zodat otters zich kunnen verplaatsen tussen het Zuidlaardermeergebied en natuurgebied Westerbroek. Vanaf het natuurgebied totaan het Roegwold komt er een slenk voor water. Daarvoor moet veel grond ontgraven worden. Deze wordt deels verwerkt in de grondwal langs de A7. De faunapassage onder de provinciale weg is in de zomer van 2017 afgerond. In het najaar van 2018 is de faunapassage onder de Hoofdweg bij Scharmer aangelegd. De faunapassages onder de Borgweg en de Oudeweg volgen in het voorjaar van 2019. Onder deze wegen komen duikers met een looprichel waarlangs dieren de duiker kunnen passeren. Ook wordt er aandacht besteed aan de omgeving van de duiker om te voorkomen dat dieren over de weg heen gaan en het risico groot is dat ze dood gereden worden. Plaatselijk wordt een wandelroute aangepast en er is een uitkijkpunt gepland aan de noordzijde van de A7.

Opdrachtgever & samenwerkingspartners

Provincie Groningen is opdrachtgever. Prolander werkt hierbij nauw samen met de gemeente Midden-Groningen, waterschap Hunze en Aa’s en natuurorganisaties waaronder Natuurmonumenten. We informeren bewoners over de plannen en proberen rekening te houden met bepaalde wensen.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement van de voorbereiding en de uitvoering van het bestek. Daarnaast levert Prolander specialistische inbreng op het gebied van onder andere ecologie, hydrologie en grondverwerving.

Meer informatie

Christina Schipper-HulshofVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Christina Schipper-Hulshof, telefoonnummer 0592-365301 of via e-mail: c.schipper@prolander.nl.