Ecologische verbindingszone Westerwolde-Eems in ontwikkeling


Tussen de natuurgebieden Westerwolde en de Eems in Duitsland wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. Hierdoor ontstaat er straks een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden en kunnen beschermde diersoorten zich van oost naar west verplaatsen. De werkzaamheden hiervoor zijn volop in uitvoering. In dit bericht een update.

Graafwerkzaamheden in de Lethe vanuit de lucht. Fotograaf: Maj-Britt Smits.

Geul in de Lethe als ecologische schakel

Een belangrijke schakel in de nieuwe ecologische verbindingszone is de geul in het bos bij de Lethe. Om dit te realiseren is een bestaande sloot de afgelopen maanden verbreed en wordt deze oostwaarts verder doorgetrokken. De nieuwe geul dient straks als ecologische schakel tussen het B.L. Tijdenskanaal in Nederland en de Brualer Schloot in Duitsland. Langs de geul zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Voor de nieuwe ligging van de geul was het noodzakelijk om enkele bomen te kappen. Ook is er onderzocht of er niet gesprongen explosieven in de grond aanwezig waren. Dat was niet het geval. De werkzaamheden konden daardoor veilig en volgens planning worden uitgevoerd.

Aanleg van de geul in de Lethe. Fotograaf: Maj-Britt Smits.

Komende periode

De werkzaamheden voor de ecologische verbindingszone zijn in de Lethe nu ongeveer op de helft. De grootste klus voor januari/februari 2021 is het plaatsen van damwanden en aanbrengen van natuurvriendelijke oevers langs het B.L. Tijdenskanaal. Ook moeten er nog enkele duikers worden geplaatst en wordt de tweede poel in de Lethe gerealiseerd. Naar verwachting zullen in maart de puntjes op de i worden gezet en zijn de werkzaamheden aan Nederlandse zijde klaar. De aansluiting op de Eems in Duitsland staat voor medio 2021 gepland.

Internationale samenwerking

Dit project wordt ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de Provincie Groningen. Door samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners zal kennisuitwisseling en kennisontwikkeling plaatsvinden en daarmee als voorbeeld dienen voor, en toepasbaar zijn in andere Europese grensregio's.

Lees hieronder de Duitse versie van het persbericht:

Ökologische Verbindungszone Westerwolde-Ems kommt gut voran

Zwischen den Naturräumen in Westerwolde und entlang der deutschen Ems wird eine ökologische Verbindungszone eingerichtet. Dadurch entsteht ein durchgehender Korridor wassergeprägter Naturflächen, der die Wanderung geschützter Tierarten von Ost nach West ermöglicht. Die Arbeiten wurden bereits aufgenommen. Hier ein Update der Maßnahmen.

Grabenrinne in der Lethe als ökologisches Bindeglied

Ein wichtiges Bindeglied innerhalb der neuen Verbindungszone ist der Graben im Wald bei der Lethe. Dazu wurde in den letzten Monaten ein bestehender Graben verbreitert, der zudem in östlicher Richtung verlängert werden soll. Der neue Graben verknüpft künftig den B.L. Tijdenskanaal auf niederländischer mit dem Brualer Schlot auf deutscher Seite. Gesäumt wird er von naturfreundlich gestalteten Ufern. Für den Wasserlauf des Grabens mussten einige Bäume gefällt werden. Überdies wurde untersucht, ob sich noch nichtdetonierte Sprengstoffe im Boden befinden. Da das nicht der Fall war, konnten die Arbeiten sicher und nach Plan fortgesetzt werden.

Weitere Planung

Die Arbeiten an der ökologischen Verbindungszone in der Lethe sind nun etwa zur Hälfte abgeschlossen. Die größte Aufgabe für Januar und Februar 2021 ist das Einbringen von Spundwänden sowie die Einrichtung naturfreundlicher Ufer am B.L. Tijdenskanaal. Zudem müssen noch weitere Düker und eine zweite Wasserfläche in der Lethe angelegt werden. Aller Voraussicht nach werden die Arbeiten in den Niederlanden im März fertiggestellt sein. Der Anschluss an die Ems auf deutscher Seite ist für Mitte 2021 geplant.

Internationale Kooperation

Das Projekt erhält Unterstützung durch das Programm INTERREG V A Deutschland-Nederland, mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), sowie nationale Kofinanzierung durch das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung und die Provinz Groningen. Durch die Kooperation beider Länder findet ein beispielhafter Austausch und die Entwicklung von Wissen statt, das auch in anderen europäischen Grenzregionen anwendbar sein wird.