Westerbroek verbindt natuurgebieden ’t Roegwold met Zuidlaardermeergebied


Bij Westerbroek wordt een ecologische verbindingszone aangelegd tussen de natuurgebieden Westerbroek en ‘t Roegwold. Eerder heeft de provincie Groningen een faunapassage aangelegd onder de provinciale weg langs het Winschoterdiep zodat otters zich kunnen verplaatsen tussen het Zuidlaardermeergebied en natuurgebied Westerbroek. Kort na de aanleg werd er al een otter gesignaleerd! In de Hoofdweg, de Borgweg en de Oudeweg zijn in 2018 en 2019 faunaduikers aangelegd, net als onder de snelweg A7 in 2019. In opdracht van de provincie Groningen voert Prolander het projectmanagement van het laatste onderdeel, de realisatie van het grondwerk. Belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg van een doorgaande waterverbinding (slenk).

Foto: Koos Boertjens (7 mei 2021)

Robuuste natuur

Het bestaande natuurgebied Westerbroek bestaat uit broekbos, moeras, petgaten met open water en ruige graslanden. Het laagveenmoeras ligt precies tussen de natuurgebieden van de Hunze en ’t Roegwold. Door het creëren van een verbinding worden de natuurgebieden robuuster en gevarieerder zodat dieren en planten zich in een groter leefgebied kunnen verplaatsen. De zone wordt met name voor de otter aangelegd. Verder profiteren ook kleinere dieren, zoals noordse woelmuis en ringslang van de verbinding. De keuze voor otter brengt met zich mee dat de waterloop voldoende diep en breed moet zijn, zodat ook in de winter vis beschikbaar blijft voor de otter.

Waterlopen, wandelroutes en uitkijkpunten

In juni 2020 startte de uitvoering van het grondwerk. Daarbij wordt een doorgaande waterverbinding (slenk) aangelegd. De verbinding wordt geschikt gemaakt voor otters. Hier zijn ook de afmetingen van de slenk en vooral de diepte ervan op afgestemd. Bij de uitwerking van het plan is gekeken naar de wijze waarop de verbindingszone in het landschap komt te liggen. Er is gekeken naar verkavelingspatronen en naar de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Het was in de 19e eeuw een verveningsgebied. Het veen werd uitgegraven in petgaten, waarbij de turf op zogenaamde zetwallen op de kant werd gezet om te drogen. De vorm en ligging van de slenk is een eigentijdse interpretatie van dit historische petgaten- en zetwallenpatroon. Daarom bestaat de slenk uit een reeks van aan elkaar gekoppelde waterlopen met brede, flauwe oevers en moerasstroken. De relatief strakke vorm van de slenk zal in de loop der tijd door natuurlijke processen geleidelijk veranderen. De natuur wordt vormgever van een door de mens gemaakt landschap.

Er moet veel grond ontgraven worden. Deze wordt deels verwerkt in de grondwal langs de A7 en in een verhoging in het landschap die verwijst naar een borg die hier ooit gestaan heeft.

Plaatselijk wordt een wandelroute aangepast, een wandelroute toegevoegd en is er een uitkijkpunt gepland aan de noordzijde van de A7 en een uitkijkpunt bij het natuurgebied Westerbroek.

Opdrachtgever & samenwerkingspartners

Provincie Groningen is opdrachtgever. Prolander werkt hierbij nauw samen met de gemeente Midden-Groningen, waterschap Hunze en Aa’s en natuurorganisaties waaronder Natuurmonumenten. We informeren bewoners over de plannen en proberen rekening te houden met bepaalde wensen.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement van de voorbereiding en de uitvoering van het bestek. Daarnaast levert Prolander specialistische inbreng op het gebied van onder andere ruimtelijk ontwerp, ecologie, hydrologie en grondverwerving.

Logo: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Dit project wordt medegefinancierd door ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Actueelberichten

Eerdere actueelberichten:

Nieu­we bo­men als sym­bool voor cul­tuur­his­to­rie Wes­ter­broek (19 april 2021)

Oude veen­borg in Schar­mer komt tot le­ven (17 april 2021)

Update werkzaamheden Westerbroek (16 december 2020)

Update grondwerkzaamheden Westerbroek (1 oktober 2020)

Contouren natuurzone Westerbroek zichtbaar (8 september 2020)

Grondwerkzaamheden nieuwe natuur bij Westerbroek van start (3 juni 2020)

Meer informatie

Christina Schipper-HulshofVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Christina Schipper-Hulshof, telefoonnummer 0592-365301 of via e-mail: c.schipper@prolander.nl.